Kanz Server Open


─────────────────────────────────────────────────────

원활한 게임플레이를 위해서는 반드시 칸즈서버 클라이언트를 사용하셔야 합니다

칸즈서버 오픈 안내

서버 오픈 날짜 : 2022-03-18 (금) 저녁 8시

서버 운영 기간 : 49~56일
─────────────────────────────────────────────────────


칸즈 서버 홈페이지 : www.kanzserver.com

칸즈 서버 텔레그램 공지 채널 :  [바로가기]
칸즈 서버 텔레그램 상담 채널 :  [바로가기]